中泰对照|泰国把知识产权保护提高到第四次工业革命的战略高度

Krooboss

 

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือสร้างสรรค์ของมนษุย์ อาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่าง ๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่น กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

知识产权指的是产生自人类创造的事物,即人类的发明创造,它可以表现为物质形态,如各种商品,也可以是非物质形态,如制造业的生产制造工艺。

 

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกิดการประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพราะให้สิทธิผู้คิดค้นสามารถใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าจากเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเหล่านั้นได้ กลไกที่ใช้ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ทั้งนี้รัฐบาลมีหน้าที่ต้องรักษาความสมดุลหรือหาจุดที่เหมาะสมระหว่างประโยชน์ของสาธารณะหรือสังคมที่จะได้จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประโยชน์ของเอกชนที่เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้น ๆ ว่าการคุ้มครองที่เหมาะสมควรอยู่ในระดับใด 

高效的知识产权保护可以刺激发明和创新的产生,因为它赋予了发明创造者通过技术和创新进而创造价值的权利。知识产权保护的机制有著作权保护、专利权保护、商标权保护。在技术和创新方面,政府有责任在社会公众获得技术创新和技术创新者的利益之间维持平衡,即找到一个合适的平衡点,进行合理的保护。

 

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพยังช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน มีเสถียรภาพ ภาคอุตสาหกรรมของประเทศมีความก้าวหน้า ต่างชาติกล้าเข้ามาลงทุน เพราะมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ของผู้มาลงทุนจะได้รับการคุ้มครอง

有效的知识产权保护还有助于经济持续稳定地增长和国家产业的进步,外商愿意来投资,因为确信投资者的各种知识产权能够得到保护。

 

ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศระยะ 20 ปี เพื่อปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและปัญญา ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่

泰国第四次工业革命强调要通过创新和智慧驱动经济发展。目前,泰国商务部知识产权司制订了二十年的国家知识产权发展蓝图,对泰国的知识产权制度进行改革,以适应第四次工业革命(Thailand 4.0)战略,包括了六个方面:

 

วัฏจักรทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Value Chain) 4 ด้าน คือ การสร้างสรรค์ (Creation)}, การคุ้มครอง (Protection), การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization), และบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)

เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและประเทศ 2 ด้าน  คือ

เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) และเรื่องทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs)

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge: TK) และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional cultural expressions: TCEs)

知识产权价值链共四个方面,即创造、保护、商业化应用、法律执行。

与国家、社区有关的知识产权共两个方面,即地理标志(GI)和基因资源(GRs)以及地方性传统知识文化(TK)和传统文化表现形式( TCEs

 

ระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้มาตรฐานช่วยส่งเสิมการค้า การลงทุนของประเทศอีกด้วย

标准化的知识产权制度也有助于推动国家贸易及投资的发展。

 

มีงานศึกษาในประเทศกำลังพัฒนาพบว่า ประเทศที่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาดีขึ้น จะมีการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยระดับคะแนนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เพิ่มขึ้นเพียง 10% ช่วยให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 50% ของระดับการลงทุนเฉลี่ย หรืองานศึกษาอีกชิ้นซึ่งใช้ข้อมูลของหลายประเทศ ระหว่างปี 1990-2005 พบว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญายังช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกระตุ้นให้มีการพัฒนานวัตกรรมภายในประเทศ โดยพบว่าการคุ้มครองสิทธิบัตรที่ดีขึ้น 1% ช่วยเพิ่มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 2%

就发展中国家的一项研究发现,一个国家的知识产权保护得越好,外商投资就越多。知识产权保护水平仅提高10%能够促进外商直接投资增至平均水平的25%。另一项研究,对多个国家在1990年至2005年间的数据进行研究后发现,专利保护水平提高1%能促进外商直接投资增加2%,知识产权保护促进了技术转化并刺激了国家的创新发展。

 

ในโลกการค้าเสรี ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นประเด็นที่พ่วงไปกับการค้าสินค้าและบริการตลอดเวลา ไทยในฐานะประเทศที่พึ่งพาการค้าระหว่างประเทศมากทั้งมิติการส่งออกและนำเข้า จึงต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับนานาชาติ

在自由贸易的环境中,知识产权发挥着越来越重要的作用,这是因为它总是跟商品贸易和服务贸易捆绑在一起的。泰国作为高度依赖国际贸易进出口的国家,必须按照国际标准保护知识产权。

 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Thailand 4.0 จำเป็นต้องพึ่งพานวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นสำคัญ ทั้งเศรษฐกิจยังต้องตั้งอยู่บนฐานของความรู้ ข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทรัพย์สินทางปัญญาจึงถือเป็นหัวใจสำคัญ นโยบาย Thailand 4.0 จึงไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลย หากระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไม่เข้มแข็ง

泰国要实现泰国第四次工业革命战略目标,就必须高度重视并依靠创新与技术,经济也必须建立在知识、数据和有效的数据分析的基础之上。而知识产权是泰国第四次工业革命战略的核心,如果不加强泰国知识产权制度建设,这一目标就不可能实现。(原创翻译)

2022年5月12日
收藏

来源:雅达通泰语翻译网

首页    行业资讯    中泰对照|泰国把知识产权保护提高到第四次工业革命的战略高度

律师声明:凡是注明“原创”“译自”等字样或没有特别声明来源的文章,均为我司作品,未经书面许可,不得转载!同行请自重!

欢迎留言!把你的想法、建议或疑问在下面说说吧,注册仅需10秒钟。记得收藏或转发给你的朋友哦~

2024-03-03

热门文章列表

关注公众号,及时获得更多资讯