分类导航
翻译研究  (42)
译文欣赏  (10)
泰语招聘  (113)
泰语阅读  (22)
双语对照  (27)
开心一刻  (5)
行业资讯  (41)
泰语入门  (18)
最新文章
计算机词汇泰语翻译(中泰)
2011-09-16 07:22:31 作者:岑倩 来源:配博士泰语翻译网 文字大小:[][][]

软件 ruǎn jiàn  

 

只读 zhǐ dú  Read only  อ่านอย่างเดียว

任务栏 rèn wù lán  Taskbar แถบงาน

分区 fēn qū  Partition ส่วนเก็บระบบปฏิบัติการ

数据库 shù jù kù  Data Base ฐานข้อมูล

脚本 jiáo běn  Script ต้นฉบับ

回车键 huí chē jiàn  Enter ใส่

重试 chóng shì  Retry ลองใหม่

管理员 guán lǐ yuán  Administrator ผู้จัดการ

补丁 bǔ ding  Patch ปะ

木马 mù mǎ  Trojan Horse ม้าโทรจัน

蠕虫 rú chóng  Worm เวิร์ม

虚拟机 xū nǐ jī  Virtual Machine เครื่องเสมือน

附加码 fù jiā mǎ  Extra code รหัสเพิ่มเติม

盘符 pán fú  Drive ไดรฟ์

备份 bèi fèn  Backup  ข้อมูลสำรอง

共享 gòng xiǎng  Share แชร์

多媒体 duō méi tǐ  Multimedia มัลติมีเดีย

音频 yīn pín  Audio เสียง

视频 shì pín  Video วีดิทัศน์

刷新 shuā xīn  Refresh รีเฟรซ

驱动程序 qū dòng chéng xù  Driver ไดร์เวอร์

压缩 yā suō  Zip ซิพ

电子表格 diàn zǐ biǎo gé  Spreadsheet ตารางจัดการ

加密 jiā mì  Encryption เข้ารหัสลับ

页眉 yè méi  Header หัวกระดาษ

页脚 yè jiǎo  Footer ท้ายกระดาษ

导入 dǎo rù  Import นำเข้า

导出 dǎo chū  Export ส่งออก

分辨率 fēn biàn lǜ  Resolution ความคมชัด

 

硬件 yìng jiàn  

 

移动硬盘 yí dòng yìng pán  Hard Disk Drive ฮาร์ดดิสก์

闪存 shǎn cún  Flash Memory หน่วยความจำแฟลช

U u pán  Handy Drive แฮนดิไดร์ฟ

宽屏 kuān píng  Widescreen จอกว้าง

高清 gāo qīng  HDhigh-definitionเอชดี

掌上计算机 zhǎng shàng jì suàn jī  Palmtop Computer คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ

双核处理器 shuāng hé chú lǐ qì  Dual Core Processor  ซีพียูแบบสองแกน

高清晰多媒体接口(HDMI gāo qīng xī duō méi tǐ jiē kǒu hdmi    ตัวประสาน มัลติมีเดียเอชดี

刻录机 kè lù jī  Recorder เครื่องบันทึก

数码相机 shù mǎ xiàng jī  Digital Camera กล้องถ่ายรูปดิจิทัล

硒鼓 xī gǔ  Selenium Drum ดรัมซิลีเนียม

通用串行总线(USB tōng yòng chuàn xíng zǒng xiàn usb    พอร์ตยูเอสบี

适配器 shì pèi qì  Adapter ตัวปรับ

不间断电源(UPS bù jiàn duàn diàn yuán ups   Uninterruptible Power System เครื่องสำรองไฟ

 

网络 wǎng luò  

 

流量 liú liàng  Network Traffic ปริมาณการจราจรในเครือข่าย

路由器 lù yóu qì  Router  เราท์เตอร์

交换机 jiāo huàn jī  Switch สวิตช์

防火墙 fáng huǒ qiáng  Firewall กำแพงไฟ

广域网 guǎng yù wǎng  Wide Area Network ข่ายงานบริเวณกว้าง

城域网 chéng yù wǎng  Local Area Network ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่

无线网络 wú xiàn wǎng luò  Wireless Network เครือข่ายไร้สาย

网络游戏 wǎng luò yóu xì  Online Game เกมออนไลน์

网上银行 wǎng shàng yín háng  Online Bank  ธนาคารออนไลน์

电子书 diàn zǐ shū  E-book  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

博客 bó kè  Blog บล็อก

播客 bō kè  Podcast  พอดแคสต์

论坛 lùn tán  Forum  โฟรัม

MSN msn  เอ็มเอ็ซเอ็น

QQ qq  คิวคิว

群组 qún zǔ   กลุ่ม

宽带 kuān dài  Broadband  บรอดแบนด์

带宽 dài kuān  Bandwidth แบนด์วิดท์

无线高保真(WiFi wú xiàn gāo bǎo zhēn wifi    วายฟาย

蓝牙 lán yá  Bluetooth  บลูทูธ

域名服务系统(DNS yù míng fú wù xì tǒng dns    ระบบบริการชื่อเขต

虚拟专用网(VPN xū nǐ zhuān yòng wǎng vpn   Virtual Private Network เครือข่ายเสมือนส่วนตัว

简单邮件传输协议(SMTP jiǎn dān yóu jiàn chuán shū xié yì smtp    เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก

文件传输协议(FTP wén jiàn chuán shū xié yì ftp   File Transfer Protocol เกณฑ์วิธีการถ่ายโอนแฟ้ม

协议(TCP / IP xié yì tcp / ip    มาตราฐานการสื่อสารและส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

在线播放 zài xiàn bō fàng  Play Online เล่นออนไลน์

非对称数字用户线路(ADSL fēi duì chèn shù zì yòng hù xiàn lù adsl    เอดีเอสแอล

收藏夹 shōu cáng jiá  Favorites รายการโปรด

超文本传输协议(HTTP chāo wén běn chuán shū xié yì http   Hyper Text Markup Language กฎเกณฑ์การส่งไฮเปอร์เท็กซ์

超文本标记语言(HTML chāo wén běn biāo jì yǔ yán html    ภาษาทำเครื่องหมายไฮเปอร์เท็กซ์

附件 fù jiàn  Attachment เอกสารแนบ

电子商务 diàn zǐ shāng wù  E-Commerce  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

上传 shàng chuán  Upload อัปโหลด

下载 xià zǎi  Download ดาวน์โหลด

数字证书 shù zì zhèng shū  Digital Certificate ใบรับรองดิจิตอล

最新评论
发表评论
标题
内容
表情
 
联系我们 企业文化 在线留言 在线检索 译员加盟 关于我们 招聘须知 我要招聘
全站搜索 泰语软件 我要…… 银行账户

广西南宁雅达通翻译服务有限公司 © 版权所有 技术支持:广西非公企业网  桂ICP备1100148号  广西南宁雅达通翻译服务有限公司微信 微信号:tha_chn

 地址:广西南宁市秀厢大道东32号  手机 15578941668  邮箱 thaigoods@qq.com  酷博士泰语翻译网在线客服QQ QQ 1104419846 

: 鎮ㄦ槸绗浣嶆祻瑙
点击这里用QQ给我发信息
Chat